Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamist tegi maaeluministeeriumi tellimusel Civitta Eesti AS koostöös Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudiga ajavahemikus 1. maist kuni 29. detsembrini 2016. Eesti maaelu arengukava 2007–2013 üldeesmärk oli toetada Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika maaelu arengu meetmete kaudu maapiirkonna tasakaalustatud arengut. Arengukaval oli oluline roll põllumajandus- ja metsandussektori ning toidutööstuse ettevõtete 2008.–2010. aasta majanduskriisist taastumisel ning maapiirkondade elukvaliteedi parandamisel. MAKi lõplikuks eelarveks kujunes 934 486 950 eurot, mis on mahult võrreldav kümne protsendiga Eesti riigi eelarvest. Eelarvest 77,45 protsenti tuli Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja ülejäänu Eesti riigieelarvest.